• 17.8.2018 12:34:18
  • 1407
Paylaş :

Mersin Mezitli Belediyesi'nde 3 Konut İhalesi

mersin-mezitli-belediyesinde-3-konut-ihalesi

Mezitli Belediye Başkanlığı tarafından Tece Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 641 bin 258 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Eylül'de yapılacak. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 3 adet (arsa/konut) taşınmazdan 1 ve 2 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesine göre (açık artırma), 3 nolu sıradaki taşınmaz aynı kanunun 35/a bendine göre (kapalı zarf usulü) 06/09/2018 tarihinde Mezitli Belediyesi Meclis 
Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 06/09/2018 günü 
saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1-) 1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2-) İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
3-) %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
4-) İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
5-) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
6-) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından
veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.
7-) Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
8-) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.
9-) 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
10-) 3 nolu ihale için teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

  • Haber Tema

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK, BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

Mersin Mezitli Belediyesi'nde 3 Konut İhalesi

Mezitli Belediye Başkanlığı tarafından Tece Mahallesi ve Kuyuluk Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 641 bin 258 TL olarak belirlenen gayrimenkullerin satış ihalesi 6 Eylül'de yapılacak. 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Mezitli Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri belirtilen ve Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 3 adet (arsa/konut) taşınmazdan 1 ve 2 sıra nolu taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 
45. maddesine göre (açık artırma), 3 nolu sıradaki taşınmaz aynı kanunun 35/a bendine göre (kapalı zarf usulü) 06/09/2018 tarihinde Mezitli Belediyesi Meclis 
Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) satış ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 06/09/2018 günü 
saat 12:00’ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 1.000,00 TL’ye satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1-) 1.Nüfus cüzdanı fotokopisi.
2-) İkametgâh belgesi (E- Devlet, muhtar veya nüfus müdürlüğünden)
3-) %3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.
4-) İhale şartnamesinin satın aldığına dair makbuz.
5-) Belediyemize borcu olmadığına dair belge.
6-) Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından
veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya 
teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri.
7-) Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
8-) Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü.
9-) 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
10-) 3 nolu ihale için teklif mektubu (ihale şartnamesinde belirtilen şekilde doldurulacaktır.)

Giresun İl Özel İdaresi'nden Satılık 12 Taşınmaz

Giresun İl Özel İdaresi'nden, Merkez, Bulancak, Şebinkarahisar, Güce, Alucra, Keşap ve Dereli ilçelerinde; Teyyaredüz, Yalıköy, İhsaniye, Hacısiyam, Müftü, Güce, Mesudiye, Bozkurt, Çavuşoğlu, Sütlüce ve Aksu mahallelerinde yer alan 12 adet taşınmaz ihale yoluyla satışa çıkarılıyor. Yüzölçümleri 206 metrekare ile 15 bin 239 metrekare arasında değişen taşınmazlar için 180 bin lira ile 55 milyon lira arasında tahmini satış bedeli, 5 bin 400 lira ile 1 milyon 650 bin lira arasında geçici teminat talep ediliyor.

İhale, kapalı teklif usulü ile, 28 Ağustos 2018 Salı günü, saat 10:00'da Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında gerçekleşecek.

1-) Yukarıda niteliği ve bulunduğu yeri belirtilen taşınmaz mallar 2886 sayılı Kanunun 35.a maddesi gereğince “Kapalı Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır.
2-) İhale Giresun İl Özel İdaresi Valilik Makamı veya Genel Sekreterlik Makamında 1. maddede belirtilen usul ile yukarıda gösterilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
3-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

• Geçici teminat; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
• Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri
• Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, gerekmektedir.

4-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
5-) Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgelere ait her türlü vergi, resim, harç vs. giderleri ihaleyi alana aittir.
6-) Taşınmaz mal bedeli ihale tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir ay) içinde ödenecektir.
7-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son kesin teklif olarak kabul edilir.
8-) Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
9-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Malatya Defterdarlığı'ndan 77 milyon TL'ye Arsa Karşılığı İnşaat İhalesi

Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü, Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde arsa karşılığı inşaat ihalesi yaptıracak. Bedeli 77 milyon 67 bin TL olarak belirlenen işin ihalesi 28 Ağustos 2018 günü gerçekleşecek.

1-) Arsa karşılığı inşaat ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g maddesi, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 298 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca, I. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 10:00’da, II. Grup taşınmazlar için 28/08/2018 tarihinde saat 14:00’de Malatya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde Müdür odasında PAZARLIK USULÜ ile yapılacaktır.

2-) Tablo 1 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 4 adet (2 lise, 2 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil  28.039.323,31 -TL) tablo 2 de belirtilen toplam 28.051.789,26 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 12.465,95 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

3-) Tablo 3 de belirtilen taşınmazlar üzerine mevcut projesine göre yapımı planlanan 2 adet (1 lise, 1 ortaokul) okul binasına karşılık (Çevre Düzenlemesi + KDV dahil  10.265.744,41 TL) tablo 4 de belirtilen toplam 10.710.439,20 -TL tahmini bedelli Hazine taşınmazları verilerek, bedeller arasında Hazine lehine meydana gelen 444.694,79 -TL farkın arttırılması suretiyle teklif alınacak ve sözleşme düzenlenmeden önce Hazineye nakden ve peşin olarak ödenecektir.

4-) Okul yapımı için belirlenen taşınmazların zemin etütleri, uygulama projeleri ve inşaat ruhsatının alınması yüklenici tarafından yapılacaktır.

5-) Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren iklim koşullarına göre 600 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır

6-) Yüklenicinin, yer tesliminden itibaren (120) gün içerisinde; zemin etüdünü yaptırması, tip projesi, teknik şartnamesi ve mahal listesi dikkate alınarak, okul inşaatı uygulama projelerini (mimari, statik, elektrik, mekanik, çevre tanzim) zemine uygun olarak hazırlaması ve bu süre içerisinde inşaat ruhsatını alması zorunludur.

7-)  I. Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 4.207.768,38 -TL dir.

     II Grup taşınmazların ihalesi için geçici teminat bedeli 1.606.565,88 -TL dir.

8-) İhale dokümanı bedeli her iki grup için ayrı ayrı 500,00 TL (Beşyüz) dir.

9-) İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

10-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER:

a) İhale konusu işe ilişkin şartnamede belirtilen ekonomik ve mali yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliğin belirlenmesine ilişkin istenen belgeler,

b) Geçici teminat olan I. Grup için 4.207.768,38 TL, II. Grup için 1.606.565,88 TL’nin nakden veya Teminat Mektubu ile verilebileceği, nakit ödenmesi halinde İlimiz Muhasebe Müdürlüğüne, Teminat Mektubu olarak verilmesi halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz teminat mektubunu,

c) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,

d) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,

e) İhale dokümanı bedeli olan 500,00 TL’nin Muhasebe Müdürlüğü’ne ödendiğine ilişkin alındı belgesi

f) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel Kişilerin Vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi kamu tüzel kişilerin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, en geç ihale saatinde Komisyona ibraz etmeleri zorunludur.

Kartepe Belediyesi'nden 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Kartepe Belediye Başkanlığı, Uzunbey Mahallesi'ndeki arsayı satışa çıkarıyor. 9 bin 328 metrekare gayrimenkul için 9 milyon 328 bin TL isteniyor.

Kartepe Belediye Başkanlığından:

Aşağıda niteliği belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddeleri doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Mahallesi: Uzunbey
Ada: 585
Parsel: 8
Yüzölçümü: 9.328.49 metrekare 
Belediye Hissesi: TAM
İmar Durumu: Sanayi Alanı
Tahmini Bedeli: 9.328.490.00 TL
Geçici Teminat Bedeli: 279.854.70 TL
Şartname Bedeli: 200,00 TL
İhale Tarihi: 16.08.2018
İhale Saati: 10:10

İHALE YERİ: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi No: 12   Kartepe/KOCAELİ adresindeki Belediyemiz Hizmet Binasının 3. katındaki Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
GERÇEK KİŞİLERDEN:

1- Noter tasdikli imza beyannamesi,
2- Nüfus kayıt örneği,
3- İkametgah belgesi,
4- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz,
6- Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1- Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Ticaret Sicil gazetesi (Noter tasdikli) ,
3- Kanuni adreslerini belirten adres beyanı,
4- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi(2018 yılına ait),
5- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,
6- İhale şartname bedeline ait makbuz,
7- Vekaleten katılım halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi,
8- Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Taşınmaza ait İhale Şartnamesi, yukarıda belirtilen bedel karşılığında Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınacaktır. İstekliler, şartnamede ve 
yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 
15.08.2018 Çarşamba günü saat 17:00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.(Posta ile gönderilen 
tekliflerin de yine aynı saate kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne Ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
17. Maddesi gereğince ilan olunur.

Ankara'da 17 İhale Ertelendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı,  Maliye Hazinesi adına kayıtlı  Ankara  İli Gölbaşı İlçesi'ndeki 17 taşınmazın özelleştirme ihalesinin tarihini 7 Ağustos'a uzattı. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca, Maliye Hazinesi adına kayıtlı;

1-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.061 m² yüzölçümlü,
2-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,
3-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 12 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.459 m² yüzölçümlü,
4-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111288 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.075 m² yüzölçümlü,
5-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 10 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.850 m² yüzölçümlü,
6-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111289 ada, 9 no.lu parselde kayıtlı toplam 2.146 m² yüzölçümlü,
7-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,
8-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111291 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.210 m² yüzölçümlü,
9-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111293 ada, 4 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.200 m² yüzölçümlü,
10-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111476 ada, 11 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.094 m² yüzölçümlü,
11-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111478 ada, 25 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.424 m² yüzölçümlü,
12-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.383 m² yüzölçümlü,
13-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 6 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.047 m² yüzölçümlü,
14-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111118 ada, 8 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.300 m² yüzölçümlü,
15-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 7 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.040 m² yüzölçümlü,
16-) Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi, 111120 ada, 3 no.lu parselde kayıtlı toplam 1.326 m² yüzölçümlü,
17-) Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi, 43842 ada, 2 no.lu parselde kayıtlı toplam 21.734,94 m² yüzölçümlü,

taşınmazların 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen açılan ihalede son teklif verme tarihleri uzatılmıştır.

26.06.2018 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla açılan ihalede;

Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Yakacık Mahallesi ve Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, İncek-İmar Mahallesi taşınmazları için 31.07.2018 Salı olarak belirlenen tarih, 
07.09.2018 Cuma günü, saat 17.00 ye kadar uzatılmıştır. İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Sivas İl Özel İdaresi'nden Otopark İhalesi

Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı tarafından üç ayrı bağımsız bölümden oluşan Otopark vasıflı taşınmaz mallar bir bütün olarak ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 7 milyon 500 bin TL olarak belirlenen gayrimenkullerin ihalesi 14 Ağustos 2018 Salı Günü Saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

OTOPARK VASIFLI TAŞINMAZ MALLAR BİR BÜTÜN OLARAK SATILACAKTIR
Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:

1- Mülkiyeti Sivas İl Özel İdaresine ve Sivas Belediyesine ait aşağıda tapu bilgileri belirtilen ve üç ayrı bağımsız bölümden oluşan Otopark vasıflı taşınmaz mallar 
bir bütün olarak; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle satılacaktır.
2- Taşınmazın muhammen bedeli 7.500.000,00 TL olup, geçici teminat tutarı 225.000,00 TL’dir.
3- İhale, İl Encümenince, 14 Ağustos 2018 Salı Günü Saat 10.00’da Sivas Merkez Akdeğirmen Mahallesi İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir/temin edilebilir.
5 - İSTEKLİLERİN: Aşağıdaki belgeleri içeren Kapalı Teklif Zarfını (Dış Zarf) ihale saatine kadar, makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermesi gerekmektedir.

Dış Zarf’ta aşağıdaki belgeler bulunmalıdır:

a) İç Zarf (Teklif Zarfı)
b) Nüfus Cüzdanı (Aslını ibraz etmek şartıyla fotokopisi)
c) Tebliğe esas ikamet belgesi,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnamesi,
e) İstekli tüzel kişilik ise bağlı olduğu oda kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi ile şirketi temsile yetkili olduğuna dair imza sirküsü,
f) Ortak Girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanan Ortaklık Sözleşmesi,
g) Sivas İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış, yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminata ait alındı makbuzu (T.C. Ziraat Bankası Sivas Merkez Şubesi İBAN: TR74 0001 0002 3036 9171 0050 03 nolu Sivas İl Özel İdaresi hesabına yatırılacaktır.) veya usulüne uygun düzenlenmiş Banka Teminat Mektubu.
h) Şartname. (her sayfası iştirakçi tarafından imzalanacaktır.)

6- İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Telgraf, faks veya e-postayla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.